Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LMK ASNÆS

§ 1 LMK Asnæs

Foreningens navn er LMK Asnæs

Foreningen er stiftet den 15. februar 2012

Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune

§ 2 Formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, at sikre det enkelte medlem, udover sin deltagelse i aktiviteten, tager aktiv del i fællesskabet

§ 3 Medlemskab af organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, og dermed undergivet love og bestemmelser

Stk. 2: Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder der fornødent

§ 4 Optagelser af medlemmer

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter

Som passive medlemmer kan optages enhver

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen

§ 5 Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et medlem.

Stk. 2: Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og kasseren vælges på ulige år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes af de respektive udvalg og bestyrelse i samarbejde 1 gang årligt

§ 7 Forpligtelse

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med deres respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4: Foreningen indhenter børneattester på alle ledere, instruktører og trænere som beskæftiger sig med børn under 15 år.

§ 8 Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes på mail via holdsport med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 18 år stemmeret med 1 stemme.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skiftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af de reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg:

a. Formand (lige år)

b. Kasserer (ulige år)

c. Bestyrelsesmedlemmer

d. Suppleanter

e. Revisorer

f. Revisorsuppleant

8. Valg til udvalg.

a. Løbs og aktivitetsudvalg

b. Træner-udvalg

9. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskift fra formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 12 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 Bestyrelsen

Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 2: Der tages referat at bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende møde i bestyrelsen.

§ 14 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og senest d. 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15 Opløsning

Stk.1: Foreningen kan kun opløses, når der er 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksisterer, eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne afleverer samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue beslægtede foreninger i Odsherred Kommune.